RODO

RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO„), informujemy o zasadach przetwarzania  danych osobowych:

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach, ul. Karola Miarki 123, 44-189 Wilcza.
 2. Jeśli macie Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Waszych danych osobowych, to możecie się skontaktować się z panem Leszkiem Proszowskim –  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych listownie na adres administratora lub nowator@nowator.edu.pl
 3. Administrator danych osobowych – Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach – przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
  a) realizacji zawartych umów;
  b) prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
  c) w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą firmy następujących kategorii: serwisu technicznego IT i monitoringu wizyjnego, hostingowe, realizacji zajęć i warsztatów.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, następnie w archiwum przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, Rozporządzenie Ministra Kultury nr 1375 z dnia 16.09.2002 r.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  e) prawo do przenoszenia danych
  f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, wtedy przysługuje Państwu uprawnienie do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 9. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się niezgodnie z prawem, to przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, to jej udzielenie ma zawsze charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych jest zawarta między stronami umowa – odmowa podania danych osobowych uniemożliwi korzystanie z oferty zajęć lub warsztatów.
 12. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom ani nie są profilowane.

 

dla najemców

dla rodziców półkolonistów

dla uczestników zajęć