Dostępność cyfrowa i architektoniczna

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach

Data publikacji strony internetowej2017-10-12

Data ostatniej dużej aktualizacji: brak

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
-Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ pochodzą z różnych źródeł lub opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
-Dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
-Na stronie internetowej występują niejasne opisy linków.
-Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.
-Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.
Dokumenty opublikowane przed datą 31 sierpnia 2020 roku mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1.

Oświadczenie sporządzono dnia 2023.03.31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej nie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Judyta Rams-Groch, adres poczty elektronicznej zastepca.gok@pilchowice.pl, telefon:503978654. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.Żądanie powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy Urząd odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynki Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach

Dom Kultury Wilcza/Biuro Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach ul. Karola Miarki 123, 44-189 Wilcza

 1. Dostępność wejścia do budynku. 

Do budynku prowadzą 3 wejścia:

 • od ul. Karola Miarki – główne wejście, do którego prowadzą schody. Do budynku prowadzą drzwi jednoskrzydłowe wyposażone w samozamykacz. Drzwi umożliwiają wjazd osoby na wózku, z wózkiem dziecięcym oraz z ograniczeniem zdolności ruchowej.  Przed wejściem znajduje się dzwonek przywołujący pracownika obsługi. 
 • na tyłach budynku 2 wejścia dostępne dla pracowników.

Dostępność pomieszczeń, korytarzy, schodów i wind

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parterze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 

 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy poprzez umieszczoną tablicę informacyjną oraz pracownika biura po uprzednim przywołaniu dostępnym dzwonkiem.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 

 • Przy budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Parking znajduje się za budynkiem. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. 

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje na temat procedury 

 • W przypadku gdy Klient niepełnosprawny chce skorzystać z usług Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach, powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z wyznaczonym pracownikiem – Judyta Rams-Groch, telefonicznie pod numerem – 503978654 lub mailowo –  zastepca.gok@pilchowice.pl
 • Pracownik po zdefiniowaniu potrzeby Klienta, realizuje ją bądź zawiadomi odpowiedniego merytorycznie pracownika i przekaże informację o terminie ewentualnego spotkania.
 • Po załatwieniu sprawy, pracownik służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu budynku.
 • Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi Klientów niepełnosprawnych, Klientów
  z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych Klientów, którzy zgłaszają taką potrzebę.

 

Dom Kultury Żernica, ul. Szafranka 9; 44-144 Żernica

Dostępność wejścia do budynku. 

Do budynku prowadzą 3 wejścia:

 • od ul. Szafranka – główne wejście, do którego prowadzą schody  oraz utwardzony podjazd dla wózków. Do wejścia prowadzą drzwi dwuskrzydłowe wyposażone w samozamykacz. Drzwi umożliwiają wjazd osoby na wózku, z wózkiem dziecięcym oraz z ograniczeniem zdolności ruchowej.  Przed wejściem znajduje się dzwonek przywołujący pracownika obsługi. 
 • na tyłach budynku wejście dostępne dla pracowników i w określonych przypadkach dla Klientów. Wejście umożliwia wjazd osoby na wózku, z wózkiem dziecięcym oraz z ograniczeniem zdolności ruchowej. 
 • Wejście boczne od ul. Szafranka – nie przystosowane do osób z ograniczeniem zdolności ruchowej.

Dostępność pomieszczeń, korytarzy, schodów i wind

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Budynek nie posiada toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 

 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy poprzez umieszczoną tablicę informacyjną oraz pracownika obsługi po uprzednim przywołaniu dostępnym dzwonkiem.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 

 • Przy budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Parking znajduje się przed budynkiem. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. 

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje na temat procedury 

 • W przypadku gdy Klient niepełnosprawny chce skorzystać z usług Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach, powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z wyznaczonym pracownikiem – Judyta Rams-Groch, telefonicznie pod numerem – 503978654 lub mailowo –  zastepca.gok@pilchowice.pl
 • Pracownik po zdefiniowaniu potrzeby Klienta, realizuje ją bądź zawiadomi odpowiedniego merytorycznie pracownika i przekaże informację o terminie ewentualnego spotkania.
 • Po załatwieniu sprawy, pracownik służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu budynku.
 • Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi Klientów niepełnosprawnych, Klientów
  z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych Klientów, którzy zgłaszają taką potrzebę.

 

Klub Nieborowice, ul. Główna 50; 44-144 Nieborowice

Dostępność wejścia do budynku. 

Do budynku prowadzą 2 wejścia:

 • od ul. Głównej – główne wejście, do którego prowadzą schody  oraz podjazd dla wózków. Do wejścia prowadzą drzwi dwuskrzydłowe wyposażone w samozamykacz. Drzwi umożliwiają wjazd osoby na wózku, z wózkiem dziecięcym oraz z ograniczeniem zdolności ruchowej.  
 • na tyłach budynku wejście do pomieszczeń, w których znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna. Wejście nie umożliwia wjazdu osobom na wózku, z wózkiem dziecięcym oraz z ograniczeniem zdolności ruchowej. 

Dostępność pomieszczeń, korytarzy, schodów i wind

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Budynek nie posiada toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 

 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy poprzez umieszczoną tablicę informacyjną oraz pracownika obsługi.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 

 • Przy budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Parking znajduje się przed budynkiem. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. 

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje na temat procedury 

 • W przypadku gdy Klient niepełnosprawny chce skorzystać z usług Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach, powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z wyznaczonym pracownikiem – Judyta Rams-Groch, telefonicznie pod numerem – 503978654 lub mailowo –  zastepca.gok@pilchowice.pl
 • Pracownik po zdefiniowaniu potrzeby Klienta, realizuje ją bądź zawiadomi odpowiedniego merytorycznie pracownika i przekaże informację o terminie ewentualnego spotkania.
 • Po załatwieniu sprawy, pracownik służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu budynku.
 • Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi Klientów niepełnosprawnych, Klientów
  z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych Klientów, którzy zgłaszają taką potrzebę.

 

Sala Damrota 5, ul. Damrota 5; 44-145 Pilchowice

Dostępność wejścia do budynku. 

 • Do budynku prowadzą 3 wejścia główne –  drzwi dwuskrzydłowe. Drzwi umożliwiają wjazd osoby na wózku, z wózkiem dziecięcym oraz z ograniczeniem zdolności ruchowej.  Wszystkie wejścia są na poziomie „0”.
 • Wejście boczne – kuchenne wyłącznie dla pracowników.

Dostępność pomieszczeń, korytarzy, schodów i wind

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy, toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w budynku.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 

 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy poprzez umieszczoną tablicę informacyjną oraz pracownika obsługi.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 

 • Przy budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Parking znajduje się przed budynkiem. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. 

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje na temat procedury 

 • W przypadku gdy Klient niepełnosprawny chce skorzystać z usług Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach, powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z wyznaczonym pracownikiem – Judyta Rams-Groch, telefonicznie pod numerem – 503978654 lub mailowo –  zastepca.gok@pilchowice.pl
 • Pracownik po zdefiniowaniu potrzeby Klienta, realizuje ją bądź zawiadomi odpowiedniego merytorycznie pracownika i przekaże informację o terminie ewentualnego spotkania.
 • Po załatwieniu sprawy, pracownik służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu budynku.
 • Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi Klientów niepełnosprawnych, Klientów
  z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych Klientów, którzy zgłaszają taką potrzebę.

 

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO

W sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), która daje osobom niesłyszącym i doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług w Gminnym Ośrodku Kultury w Pilchowicach, zobowiązana jest zgłosić ten fakt telefonicznie pod nr 503978654 lub mailowo: zastepca.gok@pilchowice.pl, w terminie co najmniej  3 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.