Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej i architektonicznej

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgodnie z art. 30 ww. ustawy, każda osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpienia z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej. Wniosek powyższy powinien zawierać:

 1. Dane kontaktowe wnioskodawcy;
 2. Wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym
  lub informacyjno-komunikacyjnym;
 3. Wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 4. Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Wniosek o zapewnieni dostępności stanowi załącznik nr 1 do karty usług

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

 1. Osobiście w Biurze Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach
 2. Przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach, ul. Karola Miarki 123, 44-189 Wilcza 
 3. Drogą elektroniczną na adres gok@pilchowice.pl lub elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP 

OPŁATY
Bez opłat

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od złożenia powyższego wniosku. Natomiast zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy,  jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie wskazanym we wniosku, nie jest możliwe w terminie 14 dni, to podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin, nie dłuższy jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności. W przypadkach uzasadnionych  wyjątkowymi okolicznościami, zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnieni dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności.

TRYB ODWOŁAWCZY
Brak

UWAGI
Zgodnie z art. 32 ww. ustawy w przypadku gdy podmiot publiczny nie zapewni wnioskodawcy dostępności:

 1. w sposób i terminie, o którym mowa w art. 31 ust. 1, albo
 2. w terminie określonym w art. 31 ust. 2, albo
 3. z powodów określonych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 31 ust.3

Wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności.

Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w termie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin:

 1. określony w art. 31 ust. 1, albo
 2. wskazany w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 31 ust. 1
 3. otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 31 ust.3.

Skarga powinna spełniać wymagania formalne określone dla wniosku o zapewnieni dostępności.

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo wystąpić do Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej jego strony internetowej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
 • wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, które mają być dostępne cyfrowo
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach odpowie na żądanie nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej nie będzie mogło nastąpić w tym terminie Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej lub elementu strony internetowej, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku gdy Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach nie będzie w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i zapewni alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Do skarg tych stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2021 poz. 735).

Żądania o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub ich elementów można składać:

 • osobiście: w sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach, lub
 • drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach, ul. Karola Miarki 123, 44-189 Wilcza, lub
 • drogą elektroniczną na adres: gok@pilchowice.pl

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Dz.U. 2020 poz. 1062
 • USTAWA z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, Dz.U.2019 poz. 848

Wniosek – plik do pobrania