Statut GOK

Załącznik do Uchwały Nr XVI/120/15
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 26 listopada 2015 r.

 

STATUT
Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach

Rozdział 1.
Nazwa, teren działania i siedziba

§ 1.

1. Niniejszy statut stanowi podstawę działalności instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach.
2. Ośrodek posługuje się również skróconą nazwą w brzmieniu: GOK Pilchowice.
3. Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie:
a) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.),
b) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz.1515 z późn. zm.),
c) Ustawy z dnia 29 września 1998 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.694 z późn. zm.),
d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
e) postanowień niniejszego statutu

§ 2.

1. Ośrodek jest samorządową instytucją kultury wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno-finansowym, której organizatorem jest Gmina Pilchowice, zwanej dalej Organizatorem.
2. Siedziba Ośrodka mieści się w Wilczy przy ul. K. Miarki 123, a terenem działania obszar administracyjny Gminy Pilchowice.
3. Ośrodek może tworzyć w ramach swojej działalności: domy kultury, świetlice wiejskie, izby pamięci, kluby, ogniska artystyczne itp.
4. Ośrodek używa pieczęci podłużnej zawierającej jego nazwę w pełnym brzmieniu, w tym numery REGON i NIP.
5. Ośrodek jest wpisany do rejestru instytucji kultury.
6. Ośrodek posiada osobowość prawną.

Rozdział 2.
Zakres działalności Ośrodka
§ 4.

1. Zadaniami i celami Ośrodka są:
a) koordynowanie działalności w zakresie organizacji imprez kulturalnych, turystycznych i rekreacyjnych na terenie Gminy Pilchowice, a także poza jej granicami.
b) ochrona dziedzictwa Gminy Pilchowice jego kultywowanie, pomnażanie, promocja wewnętrzna i zewnętrzna, tak, aby dziedzictwo to mogło stanowić ,,markę” gminy w regionie,
c) tworzenie warunków do poznawania, kształtowania i odkrywania przez mieszkańców gminy własnej tożsamości,
d) wyszukiwanie i promowanie takich walorów gminy, których wykorzystanie może stać się elementem stymulującym rozwój gminy oraz szansą na poprawę warunków życia mieszkańców,
e) propagowanie walorów kulturowych, turystycznych, społecznych oraz gospodarczych gminy Pilchowice wśród mieszkańców jak również poza terenem gminy,
f) kształtowanie kompetencji kulturowej (edukacja przez i dla kultury),
g) inspirowanie i rozpowszechnianie aktywnych form udziału w kulturze.
2. Wypełniając zadania Ośrodek:
a) inicjuje i realizuje współpracę z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i fundacjami, a także grupami nieformalnymi, które działają w obszarze spójnym z celami statutowymi Ośrodka,
b) współpracuje z jednostkami oświatowymi (w szczególności psychologami i pedagogami szkolnymi), ośrodkami pomocy społecznej,
c) inicjuje i realizuje współpracę międzynarodową.

§ 5.

1. Ośrodek realizuje swoje cele i zadania poprzez:
a) dokumentowanie i opracowywanie rozmaitych elementów dziedzictwa kulturowego regionu,
b) diagnozowanie i analizę istniejących zjawisk kulturowych,
c) tworzenie projektów zakresu edukacji kulturalnej oraz animowania kultury lokalnej,
d) tworzenie programów promujących regionalne dziedzictwo i oryginalne zjawiska kulturowe,
e) tworzenie projektów zakresu edukacji kulturalnej oraz wychowania przez sztukę,
f) opracowanie i realizowanie projektów dotyczących promocji kultury Śląska oraz wspólnych inicjatyw z innymi gminami w kraju i zagranicą,
g) inspirowanie powstawania lokalnych przedsięwzięć kultury,
h) animowanie amatorskiego ruchu artystycznego (stymulowanie rozwoju istniejących oraz pomoc w tworzeniu nowych grup artystycznych, opieka i kontakt z twórcami indywidualnymi),
i) popularyzacja sztuki profesjonalnej,
j) organizowanie i prowadzenie grup artystycznych,
k) prowadzenie działalności reklamowo-wydawniczej,
l) inspirowanie, wspieranie i promowanie indywidualnych uzdolnień i osiągnięć mieszkańców gminy,
m) organizowanie baz danych z zakresu kultury oraz innych dziedzin pozwalających na poznawanie i promowanie tożsamości gminy Pilchowice,
n) koordynowanie kontaktu z mediami,
o) redagowanie strony internetowej Ośrodka, a także profili na portalach społecznościowych,
p) inicjowanie, organizowanie i wspieranie różnych form zagospodarowania czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży,
r) podejmowanie innych działań z zakresu kultury, sztuki, działalności informacyjnej i promocyjnej wynikającej z potrzeb środowiska lokalnego,

§ 6.

1. Zakres działalności Ośrodka obejmuje następujące formy:
a) tworzenie projektów umożliwiających rozwój działalności ruchowi amatorskiemu, prezentacje i konfrontowanie dokonań oraz umiejętności,
b) organizowanie małych i dużych form wypoczynku (np. wycieczki jednodniowe lub kolonie)
c) udostępnianie materiałów źródłowych,
d) przygotowanie specjalistycznych opracowań,
e) prowadzenie impresariatu artystycznego,
f) organizowanie konferencji oraz spotkań seminaryjno-warsztatowych,
g) prowadzenie kursów i szkoleń,
h) prowadzenie dokumentacji fotograficznej i video,
i) działania marketingowo-promocyjne,
j) publikacje prasowe, książkowe, multimedialne i internetowe.

§ 7.

1. Ośrodek – realizując program – współdziała z państwowymi i samorządowymi jednostkami oraz organizacjami pozarządowymi, funduszami europejskimi, a także osobami prywatnymi z kraju i zza granicy.
2. Ośrodek współpracuje również z innymi organizacjami i podmiotami sektora kultury, edukacji, turystyki i gospodarki.

 

Rozdział 3.
Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania

§ 8.

1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor.
2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Wójt Gminy Pilchowice.
3. Dyrektor kieruje i zarządza Ośrodkiem oraz reprezentuje tę instytucję na zewnątrz.

§ 9.

Do zakresu działania Dyrektora należy:
a) zatwierdzanie rocznego planu działalności,
b) wydawanie zarządzeń wewnętrznych w sprawach administracyjnych, pracowniczych i finansowych,
c) prowadzenie spraw pracowniczych,
d) prowadzenie archiwum zakładowego,
e) gospodarowanie majątkiem,
f) sprawowanie funkcjonalnej kontroli wewnętrznej,
g) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności,
h) występowanie w zależności od potrzeb z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych,
i) ustanawianie i odwoływanie pełnomocników,

§ 10.

1. Dyrektora powołuje Organizator na czas określony:
a) po zaciągnięciu opinii związków zawodowych działających w tej instytucji oraz stowarzyszeń twórców zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję.
Odwołanie dyrektora następuje w tym samym trybie.
b) po wyłonieniu w drodze konkursu.

§ 11.

1. Przy Ośrodku może działać Rada Programowa, która jest organem doradczym.
2. Do zadań Rady Programowej należy:
a) opiniowanie planów działalności Ośrodka;
b) wyrażanie opinii i składanie do Dyrektora postulatów i apeli w istotnych sprawach związanych z działalnością Ośrodka;
c) doradzanie w zakresie wypracowywania nowych form prowadzenia działalności Ośrodka;
d) pomoc w pozyskiwaniu pozabudżetowych źródeł finansowania Ośrodka.
3. Radę Programową powołuje Wójt, na okres 4 lat.
4. Rada Programowa składa się z pięciu osób dysponujących dużą wiedzą w zakresie działalności Ośrodka, w szczególności twórców, artystów oraz osób zajmujących się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej.
5. Rada Programowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
6. Członkowie Rady Programowej pełnią swoje funkcje społecznie i nie otrzymują wynagrodzenia z tego tytułu.
7. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Wójt w ciągu 30 dni od daty jej powołania. Kolejne posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Dyrektora Ośrodka. W posiedzeniach Rady uczestniczy Dyrektor Ośrodka.

 

Rozdział 4.
Określenie źródeł finansowania

§ 12.

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzenia działalności kulturalnej oraz z ustawą o rachunkowości.
2. Działalność Ośrodka jest finansowana z dotacji budżetu gminy, wpływów z działalności statutowej i gospodarczej w szczególności z najmu i dzierżawy, darowizn, zapisów i spadków.

§ 13.

1. Ośrodek pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów.
2. Wysokość rocznej dotacji na działalność Ośrodka ustala Rada Gminy Pilchowice w uchwale budżetowej.

§ 14.

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora nz zachowaniem wysokości dotacji, o której mowa w § 13 pkt 2.

§ 15.

Sprawozdanie finansowe Ośrodka zatwierdza Rada Gminy Pilchowice.

§ 16.

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka upoważniony jest samodzielnie Dyrektor.

§ 17.

Ośrodek użytkuje powierzony mu majątek zgodnie z obowiązującymi przepisami i umowami.

 

Rozdział 5.
Zasady dokonywania zmian statutowych

§ 18.

Wszelkie zmiany w Statucie Ośrodka mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

 

Rozdział 6.
Pozostała działalność Ośrodka

§ 19.

1. Ośrodek może, obok swej działalności podstawowej, prowadzić także działalność inną w formie:
a) organizowania odpłatnych spektakli, projekcji filmowych, koncertów, wystaw, konferencji, kursów artystycznych i metodycznych, imprez estradowych, ognisk muzycznych, kół i klubów zainteresowań itp.,
b) wynajmu pomieszczeń,
c) prowadzenia małej gastronomii i drobnego handlu,
d) odpłatnego doradztwa w dziedzinach związanych z działalnością statutową,
e) prowadzenia warsztatów, szkoleń, pracowni specjalistycznych, konferencji, seminariów itd.
f) sprzedaży markowych produktów kultury regionalnej, z zastrzeżeniem obowiązujących, w tym zakresie przepisów prawa,
g) świadczenia usług poligraficznych, fotograficznych, filmowych, video, elektroakustycznych, plastycznych i innych,
h) prowadzenia wypożyczalni sprzętu, strojów i rekwizytów,
i) sprzedaży wydawnictw i pamiątek regionalnych,
j) sprzedaży biletów na imprezy własne i zlecone,
k) promocji i reklamy firm na imprezach organizowanych przez Ośrodek,
l) prowadzenia usług w zakresie krajowej międzynarodowej wymiany kulturalnej,
m) innych usług związanych z działalnością statutową.
2. Przychody z źródeł z działalności innej niż kulturalna przeznaczane są w całości na cele statutowe Ośrodka.