dla rodziców półkolonistów

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców półkolonistów

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka jest Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach z siedzibą w Wilczy, ul. Karola Miarki 123, kod pocztowy 44-189, adres  e-mail: gok@pilchowice.pl, tel. 503-978-654;
  • przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 ust.1 a, c RODO  w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych;
  • inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest Sławomir Kuśmirek adres e-mail: nowator@nowator.edu.pl;
  • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony w jednolitym rzeczowym wykazie akt tutejszej jednostki;
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich i dziecka danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO  z zastrzeżeniem ust. 3, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, oraz prawo do cofnięcia zgody. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz dziecka zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.
  • przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana  i dziecka – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
  • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem udziału dziecka w półkoloniach, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. ws wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452)
  • informujemy ponadto, że Pani/Pana i dziecka dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.